Skip til hoved indholdet

Vedtægter

1 Foreningens navn

Støtteforeningens navn er: Støtteforeningen Kærdalens Venner. Foreningens hjemsted er: Kærdalen 1, 6600 Vejen2 Formål

Støtteforeningens formål er:

At støtte Ældrecenter Kærdalens sociale aktiviteter og tiltag til glæde for beboere og pårørende.3 Foreningens virke

Sociale aktiviteter og tiltag tilrettelægges i samarbejde med Ældrecenter Kærdalens ledelse. Kærdalens Venner indsamler økonomiske midler via kontingenter, indtægter ved aktiviteter, sponsorater, tilskud fra fonde etc. Arbejdet i Kærdalens Venner og foreningens aktiviteter skal foregå på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med Ældrecenter Kærdalens værdigrundlag og i øvrigt overholde gældende lovgivning generelt. Ældrecenter Kærdalens ledelse kan ændre / stoppe et tiltag, hvis det strider mod ovennævnte værdigrundlag, lovgivning eller hvis det er i uoverensstemmelse med kommunens politikker.


4 Medlemmer

Alle, der er interesserede i støtteforeningens arbejde kan blive medlemmer ved, at betale et årligt kontingent. Et medlemskab forpligter ikke til at deltage i aktiviteter eller yde en aktiv arbejdsindsats ved arrangementer m.v.


5 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.


6 Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år) samt valg af 2 suppleanter (hvert år).

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, har man ret til at konstituere sig på ny.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede.

Bestyrelsen afholder min. 4 årlige møder


7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest månedsdagen efter modtagelse af krav herom.

Såvel den ordinære generalforsamling som en ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal ske i lokale medier og på Ældrecenter Kærdalens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valg kræver personligt eller skriftligt tilsagn fra de foreslåede.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §10 – Vedtægtsændringer, og §11 Opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af mindst et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af dirigenten og referenten.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år) og valg af 2 suppleanter (hvert år).
  7. Valg af revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for et år (hvert år).
  8. Eventuelt.

 

8 Regnskab

Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog og bilag gemmes i minimum 5 år. Før den ordinære generalforsamling skal de af generalforsamlingen valgte revisorer have revideret regnskabet.


9 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


10 Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte. Forslag herom skal fremlægges på Ældrecenter Kærdalen 8 dage før generalforsamlingen.


11 Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuelt overskud/formue/materiel overdrages ved opløsningen af foreningen til Ældrecenter Kærdalen. 


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. marts 2019

Denne side er printet den 17-07-2024 21.58

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Område Vejen
Kærdalen 1
6600 Vejen

Telefon: 79 96 58 00

Links